Philadelphia Roll

$ 6.50

Philadelphia Roll

Smoked salmon, cheese & scallion.